fbpx
Voor 15:00 uur besteld, volgende werkdag in huis!*

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de
tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Bridles & More

Oudebildtdijk 833

9079 NE Sint-Jacobiparochie

www.bridlesandmore.com

KvK: 59744804
Bank: ABN AMRO 833365703
IBAN: NL85ABNA0833365703
BTW-nummer: NL109822250B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het
gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door
hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop
hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst
die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of
de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van
producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing
op de eerste levering.
7. De Ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder
opgaaf van reden niet te accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden.
Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd
heeft de Afnemer het recht de opdracht te annuleren.
8. Artikelen die speciaal voor de klant op maat worden gemaakt en die speciaal
voor de klant naar wens worden samengesteld daarvan is niet verplicht deze
terug te nemen en terug te betalen. Dit geldt onder andere voor alle Swarovski-artikelen,
Hidez Suits, handgemaakte plastrons en alle andere artikelen die speciaal
voor/door de klant besteld worden.

9. Mocht de levertijd van een artikel door vertraging leverancier uitlopen dan
is Bridles & More niet verplicht deze artikelen terug te betalen aan de
klant maar worden deze zoals besteld afgeleverd aan de klant. Deze worden
immers speciaal in opdracht voor de klant gemaakt.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering
van producten 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product
door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Artikelen die speciaal voor de klant op maat worden gemaakt en die speciaal
voor de klant worden samengesteld, daarvan is Bridles & More niet verplicht
deze terug te nemen. Dit geldt voor onder andere alle Swarovski-artikelen,
Hidez Suits, handgemaakte plastrons en alle andere artikelen die speciaal
voor/door de klant besteld worden.

9. Mocht de levertijd van een artikel door vertraging
leverancier uitlopen dan is Bridles & More niet verplicht deze artikelen
terug te betalen aan de klant maar worden deze zoals besteld afgeleverd aan de
klant. Deze worden immers speciaal in opdracht voor de klant gemaakt.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering
van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op
de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten
naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter
zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6c – Herroepingsrecht bij levering
van maatwerk

1. De plastrons en Swarovski-versieringen en artikelen met de hand
speciaal voor u gemaakt. Hierbij vervalt het Herroepingsrecht.
2. Artikelen die speciaal voor de klant op maat worden gemaakt en die speciaal
voor de klant worden samengesteld, daarvan is Bridles & More niet verplicht
deze terug te nemen. Dit geldt onder andere voor alle producten met Swarovski
en handgemaakte plastrons en alle andere customize producten, waaronder Hidez.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten
hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag
minus verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting
herroepingsrecht 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties
van de
consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de
ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming
van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en
Garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2. Onze kwaliteitsstandaard is erg hoog, bestellingen worden altijd
gecontroleerd op onjuistheden alvorens ze worden verzonden. Er wordt 2 jaar
garantie gegeven op uitval van de Swarovski-stenen. Er worden duidelijke
onderhoudsvoorschriften met het product meegezonden, zoals wasvoorschriften.
Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn, neem dan contact met ons op.
3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden
regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake
van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst
op afstand.
4. Indien een product wordt aangeboden ter reparatie dat naar het oordeel van Ondernemer
schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te
wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Ondernemer de
Afnemer hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. De eventuele
kosten van reparatie komen ter rekening van de Afnemer er zijn berekend volgens
gebruikelijke uurtarieven van Ondernemer, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
1A. Bridles & More streeft ernaar alle orders zo snel mogelijk te verwerken: voor 15:00 uur besteld, volgende werkdag in huis. Dit geldt niet voor nabestellingen en customized producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen alle door Ondernemer genoemde (leverings-)termijnen bij benadering worden gegeven. Deze zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Ondernemer bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
De Afnemer zal zo spoedig mogelijk hiervan in kennis worden gesteld.
4. Overschrijding van de door Ondernemer opgegeven leveringstermijn(en), door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer contact (per e-mail of brief) opnemen met de Afnemer.
6. Indien besloten wordt tot ontbinding van de Overeenkomst zal de Ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 – Betaling 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de
door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan via IDEAL, of vooraf
overmaken. Bij vooraf overmaken wordt pas gestart met het maken van een plastron
en/of Swarovski-versiering/borduurwerk wanneer het verschuldigde bedrag op de
rekening van Bridles & More is bijgeschreven. Andere producten worden ook
pas verstuurd wanneer de betaling is ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden
nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens
de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Retourneren
1. Indien u een artikel retourneert, dient u altijd het volledige retourformulier en een kopie van de factuur mee te sturen.
2. Bij aankoop van producten online heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, indien u van herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het product met alle geleverde toebehoren en indien mogelijk, in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.
3. Retour sturen is niet mogelijk voor speciaal bestelde artikelen.
4. Kosten retourneren – indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van retourzenden voor uw rekening. Wij nemen de kosten voor onze rekening indien wij het verkeerde product hebben geleverd of de fout op en andere manier te wijten is aan ons handelen.
5. Uw aankoopbedrag – uw aankoopbedrag zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
6. Retouradres – u kunt de artikelen terugbrengen naar ons vestigingsadres of u kunt uw artikelen retour sturen per post: Oudebildtdijk 8833, 9079 NE Sint-Jacobiparochie.

Artikel 14 – Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2. De Ondernemer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch op grond van de Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake (in het gebruik van) de producten mocht lijden.

Artikel 16 – AANSPRAKELIJKHEID
Bridles & More is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, direct of indirect van welke aard dan ook, aan personen of zaken:
* Indien het product niet geschikt blijkt te zijn voor het doel waarvoor het is aangeschaft.

Artikel 17 – Toepasselijk Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Ondernemer en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.